آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چانه

0

چانه

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چانه، بزرگتر فامیل و کسی است که کارهای زیادی را به عهده دارد.اگر در خواب ببینی چانه‌ات بزرگ و کلفت می‌باشد، تعبیرش این است که برای دودمان و نسل و خانواده خوار و حقیر خواهی شد.اگر ببینی از چانه‌ات خون جاری شده است، یـعـنـی به اندازه خونی که رفته از طرف بزرگتر فامیل دچار ضرر و زیان می‌شوی، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: در کسب و کار خودت دچار اشکال و لطمه و نقص می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

چانه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم