آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چادر (خیمه)

0

چادر (خیمه)

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی برای خودت چادر زده‌ای یا کسی آن را برای تو بر پا کرده است و در آن نشسته‌ای، تعبیرش این است که اگر سپاهی و لشکری هستی، به اندازۀ کوچکی و بزرگی چادر به مال و اموال می‌رسی، ولی اگر بازرگان باشی یـعـنـی به مسافرت می‌روی و از سفر مال و نعمت به دست می‌آوری. اگر چادر سیاه و بزرگ ببینی، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی. اگر چادر پاره و کهنه ببینی، یـعـنـی دچار ضرر و زیان می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از چادر بیرون آمده‌ای، یـعـنـی شرافت و بزرگی خود را از دست می‌دهی.اگر ببینی «پادشاه» در چادر تو نشسته است، یـعـنـی کار تو بهتر می‌شود و دشمن را شکست می‌دهی و امور تو منظم و رو به راه خواهد شد .تعبیر چادردوز، کسی است که امور و کارهای پادشاهان و افراد بزرگ و سرشناس را به هم پیوند و ارتباط داده و آماده و مهیا می‌سازد.

چادر (خیمه)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم