آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چادرشب

0

چادرشب

چادرشب پارچه‌ای است که کاربردهای مختلفی دارد، به عنوان مثال رختخواب‌ها را در آن پیچیده یا برخی زنان آن را بر سر انداخته یا به دور خود می‌پیچند.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر چادرشب، زن می‌باشد.اگر در خواب ببینی چادرشب به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که با زن جدیدی ازدواج می‌کنی. اگر ببینی چادرشب نو خریده‌ای، یـعـنـی «کنیزکی»به دست می‌آوری و از او صاحب فرزند می‌شوی و اگر این خواب را زنی ببیند یـعـنـی ازدواج می‌کند.اگر زنی در خواب ببیند که چادرشب او سوخته است، یـعـنـی شوهرش از دنیا می‌رود یا او را طلاق می‌دهد (دفع بلا و گرفتاری).

چادرشب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم