آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پیه

0

پیه

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پیه و چربی خورده‌ای، تعبیرش این است که خیر و سود و منفعت به دست می‌آوری و به فراخی و گشایش می‌رسی . اگر ببینی پیه گوسفند یا حیوان “حلال‌گوشتی” داری و از آن می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن مال حلال به دست می‌آوری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پیه و چربی‌ آهو به دست آورده‌ای، یـعـنـی از زن، مال و اموالی به تو می‌رسد.

پیه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم