آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پیغمبر و پیغمبری

0

تعبیرهای کلی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پیغمبران اولوالعزم، به دست آوردن عزت و جاه و بزرگی می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی پیغمبر الوالعزم در محلی خاص می‌باشد، تعبیرش این است که اگر مردم آن محل در حال جنگ با دشمنان هستند خداوند آن‌ها پیروز می‌کند، یا اگر گرفتار غم و سختی شده‌اند، خداوند آن‌ها را از غم و سختی نجات می‌دهد، ولی اگر مواردی که گفته شد در آنجا نباشد تعبیر دیدن آن پیامبر بشارتی است در مورد خیر و صلاح و درستی دین.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن پیغمبران مرسل، پیروزی بر دشمن است.تعبیر دیدن نبی، صلاح و درستی دین و ایمان می‌باشد. 

تعبیرهای کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم