آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پیش‌نماز شدن

0

پیش‌نماز شدن

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی پیش‌نماز عده‌ای شده‌ای، تعبیرش این است که سروری می‌کنی، تعبیرگری نیز می‌گوید: اگر کسی که پیش‌نماز نیست در خواب ببیند برای عده‌ای پیش‌نماز شده است، یـعـنـی بزرگتر و رئیس و سرور آن‌ها می‌شود و از او اطاعت می‌کنند (همانطور که نمازگزار تابع پیش‌نماز است). ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در مدرسه یا مسجد پیش‌نماز شده‌ای، یـعـنـی حاکم آن منطقه از تو اطاعت می‌کند. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی پیش‌نماز زن‌ها می‌باشی، یـعـنـی رئیس عده‌ای ضعیف و ناتوان می‌شوی.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی عدۀ زیادی آمادۀ نماز بودند و به تو گفتند که پیش‌نمازشان بشوی و «پادشاه» هم به تو گفت که پیش‌نماز شوی، تو هم قبول کرده و پیش‌نماز شدی، یـعـنـی در آن مکان رئیس و فرمانروا می‌شوی و به اندازه‌ای که درست رو به قبله ایستاده‌ای و ارکان نماز را درست انجام داده‌ای با مردم آنجا با عدل و راستی رفتار می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی نماز را ناقص خوانده‌ای، یـعـنـی به اندازه نقص در نماز به آن‌ها ظلم و ستم می‌کنی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پیغمبر (ص) تو را پیش‌نماز قرار داده است، یـعـنـی پادشاه می‌شوی .اگر ببینی که نشسته پیش‌نمازی می‌کنی، یـعـنـی بیمار خواهی شد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی بر پهلو نشسته‌ای و چیزی از نماز را خوانده‌ای، یـعـنـی از دنیا می‌روی و آن جماعت بر تو نماز می‌خوانند.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای پیش‌نمازی کردن عبارتند از: ۱– فرمانروائی ۲– پادشاهی کردن با عدل و انصاف ۳– علم ۴– قصد انجام کار خیر ۵– سود و منفعت ۶– ایمنی از

پیش‌نماز شدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم