آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پیشانی – نوشته و نشان پیشانی

0

نوشته و نشان پیشانی

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی پیشانی تو نشانی وجود دارد، تعبیرش این است که در پرهیزکاری و پارسائی مشهور می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی روی پیشانی تو خط سبزی نوشته شده است، یـعـنـی صاحب فرزندی عالم و پرهیزکار می‌شوی.اگر ببینی روی پیشانی تو آیۀ رحمت نوشته شده است، یـعـنـی عاقبت به خیر می‌شوی و با شهادت از دنیا می‌روی، ولی اگر آیه عذاب نوشته بود، یـعـنـی عاقبت به خیر نمی‌شوی و تعبیرش بر خلاف آیه رحمت می‌باشد .

نوشته و نشان پیشانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم