آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پیشانی – سایر موارد

0

سایر موارد

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی حالت پیشانی تو تغییر کرده است، تعبیرش این است که دچار ضرر و زیانی می‌شوی.اگر ببینی پیشانی تو کوچک شده است، یـعـنـی قدر و مقام تو کمتر می‌شود.اگر ببینی روی پیشانی تو مو درآمده است، یـعـنـی بدهکار می‌شوی، ‌‌‌‌‌ و اگر آن مو سرخ یا سفید باشد، یـعـنـی آن بدهکاری از جهت عیال و زن خودت می‌باشد.اگر ببینی از پیشانی تو مار یا عقرب و… بیرون می‌آید، یـعـنـی دچار رنج و سختی می‌شوی(دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای پیشانی عبارتند از: ۱– جاه و قدر و مقام ۲– عزت و بزرگی ۳– فرزند ثروتمند ۴– معاش و معیشت ۵– دینداری ۶– بخشش و نیکی.

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم