آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پیشانی – آسیب و درد و…

0

آسیب و درد و…

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی پیشانی تو را زخمی کرده و از آن خون جاری شده است، تعبیرش این است که قدر و مقام تو زیادتر می‌شود.اگر ببینی پیشانی تو درد می‌کند، تعبیرش نادرستی دین و ایمان، و غم و اندوه می‌باشد.اگر ببینی پیشانی تو ورم کرده است، یـعـنـی مال و اموال تو زیادتر می‌شود .

آسیب و درد و…

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم