آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پیسی

0

پیسی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پیسی، مال و اموال و ثروتمندی می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش ارث و میراث است .ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پیسی گرفته‌ای، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و نعمت به دست می‌آوری.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با مرد پیسی ارتباط و مصاحبت داری، یـعـنـی اگر آن شخص درستکار و عفیف و پاکدامن باشد به سود و منفعت معنوی و اخروی می‌رسی، ولی اگر بدکردار و خسیس باشد، یـعـنـی به سود و منفعت حرام خواهی رسید .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای پیسی عبارتند از: ۱– مال ۲– میراث ۳– سود و منفعت ۴– بوجود آمدن کار مشکل.

پیسی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم