آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پیر شدن

0

پیر شدن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پیر شده‌ای و ریش‌های تو سفید شده است، تعبیرش این است که به عزت و شرافت می‌رسی. جابر مغربی می‌گوید: اگر جوان یا کودکی در خواب ببینی که پیر شده است، یـعـنـی بزرگی و عزت به دست می‌آوری و به امور دینی و اخروی مشغول می‌شوی، جابر مغربی در جائی دیگر نیز می‌گوید: اگر جوانی در خواب ببیند که پیر شده است، یـعـنـی علم و ادب یاد می‌گیرد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زن جوانی در خواب ببیند که پیر شده است، تعبیرش خیر و صلاح و درستی دین و دنیای او می‌باشد .

پیر شدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم