آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پیرزن

0

پیرزن

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر پیرزن، دنیا و کار دنیوی می‌باشد. تعبیر پیرزن ترشرو و عبوس و کثیف، حال و روز بد و دست نیافتن به خواسته می‌باشد. تعبیر پیرزن سالخورده کافر، دنیا و مادیات و همچنین مال و اموال حرام می‌باشد، ولی تعبیر پیرزن سالخورده مسلمان، مال و اموال حلال است.اگر در خواب ببینی با پیرزن خیلی سالخورده‌ای آمیزش کرده‌ای، تعبیرش این است که به خواسته دنیوی خودت می‌رسی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با پیرزنی ارتباط و مصاحبت داری، یـعـنـی به دنیا دلبستگی پیدا کرده‌ای .اگر ببینی پیرزن غریبه‌ای به تو سلام می‌کند، یـعـنـی بخت و اقبال دنیوی تو خوب می‌شود.

پیرزن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم