آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پیامبران مختلف

0

پیامبران مختلف

حضرت آدم (ع): امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر حضرت آدم (ع) را ببینی، یـعـنـی اگر درستکار هستی بزرگی و حکومت عظیمی به دست می‌آوری، همانطور که در قرآن کریم آمده: …اِنِّی جَاعِلٌ فِی الاَرْضِ خَلِیفَهً… _ … من می‌خواهم در زمین جانشینی بیافرینم…(بقره-۳۰)، ولی اگر درستکار نیستی، یـعـنـی توبه می‌کنی و خداوند متعال تو را مورد بخشش قرار می‌دهد، همانطور که در قرآن کریم آمده: …وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى -ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَیْهِ… _ … آدم، نافرمانی پروردگار خویش کرد و از راه برفت – پس از آن پروردگارش او را برگزید و توبه او را پذیرفت… (طه-۱۲۱و۱۲۲). اگر ببینی با حضرت آدم(ع) حرف می‌زنی، یـعـنـی علم و دانش کسب می‌کنی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَعَلَّمَ آدَمَ الاَسْمَاء کُلَّهَا… _ همه نام‌ها را به آدم بیاموخت… (بقره-۳۱). اگر ببینی حضرت آدم (ع)دست تو را گرفته است، یـعـنـی بزرگی و حکومت به دست می‌آوری. اگر ببینی از حضرت آدم (ع) اطاعت نمی‌کنی، یـعـنـی انسان بد و گناهکاری خواهی بود [همچنین می‌توانی به تعبیر حضرت حوا (ع) مراجعه کنی].

حضرت شیث (ع): امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر حضرت شیث (ع) را ببینی، یـعـنـی عیش و معیشت زندگانی را به خوبی و خوشی می‌گذرانی و فرزندانت بیشتر می‌شوند.

حضرت ادریس (ع): امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر حضرت ادریس (ع) را ببینی، یـعـنـی کار تو خوب و نیک می‌شود و عاقبت به خیر خواهی شد.

حضرت نوح (ع): امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر حضرت نوح (ع) را ببینی، یـعـنـی عمر طولانی به دست می‌آوری ولی دشمنان باعث رنج و سختی تو می‌شوند. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن پیغمبران اولوالعزم، به دست آوردن عزت و جاه و بزرگی می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پیغمبر الوالعزم در محلی خاص می‌باشد، یـعـنـی اگر مردم آن محل در حال جنگ با دشمنان هستند خداوند آن‌ها پیروز می‌کند، یا اگر گرفتار غم و سختی شده‌اند، خداوند آن‌ها را از غم و سختی نجات می‌دهد، ولی اگر مواردی که گفته شد در آنجا نباشد تعبیر دیدن آن پیامبر بشارتی است در مورد خیر و صلاح و درستی دین.

حضرت هود (ع): امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر حضرت هود (ع) را ببینی، یـعـنـی دشمنان تو را مورد آزار و ستم قرار می‌دهند ولی سرانجام یاری می‌شوی و آن‌ها را شکست خواهی داد.

حضرت لوط (ع): امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر حضرت لوط (ع) را ببینی، یـعـنـی کارهای تو درست و برقرار می‌شود.

حضرت صالح (ع): امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر حضرت صالح (ع) را ببینی، یـعـنـی از جائی به جای دیگر نقل مکان می‌کنی و سرانجام کار تو خوب و نیک می‌شود و درِ خیرات به روی تو باز می‌شود.

حضرت ابراهیم (ع): امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر حضرت ابراهیم (ع) را ببینی، یـعـنـی خداوند تو را مشرف به حج می‌کند، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: یـعـنـی «پادشاهی»ظالم به تو ظلم و ستم می‌کند و بعضی دیگر گفته‌اند: با پدر و مادر خودت بداخلاقی می‌کنی. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن پیغمبران اولوالعزم، به دست آوردن عزت و جاه و بزرگی می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پیغمبر الوالعزم در محلی خاص می‌باشد، یـعـنـی اگر مردم آن محل در حال جنگ با دشمنان هستند خداوند آن‌ها پیروز می‌کند، یا اگر گرفتار غم و سختی شده‌اند، خداوند آن‌ها را از غم و سختی نجات می‌دهد، ولی اگر مواردی که گفته شد در آنجا نباشد تعبیر دیدن آن پیامبر بشارتی است در مورد خیر و صلاح و درستی دین.

حضرت اسماعیل (ع): امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر حضرت اسماعیل (ع) را ببینی، یـعـنـی بزرگی به دست می‌آوری و حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود.

حضرت اسحاق (ع): امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر حضرت اسحاق (ع) را ببینی، یـعـنـی برای فرزندانت غم و اندوه می‌خوری، ولی سرانجام غم و اندوه تو برطرف می‌شود و شاد و بانشاط خواهی شد.

حضرت یعقوب (ع): امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر حضرت یعقوب (ع) را ببینی، یـعـنـی بستگانت به تو بهتان می‌زنند ولی سرانجام پادشاهی و بزرگی به دست می‌آوری و کار تو بهتر شده و به پیشرفت می‌رسد.

حضرت شعیب (ع): امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر حضرت شعیب (ع) را ببینی، یـعـنـی مردم بر تو غلبه می‌کنند ولی بر آن‌ها پیروز می‌شوی و کامیابی به دست می‌آوری.

حضرت موسی (ع): امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر حضرت موسی (ع) را ببینی، یـعـنـی گرفتار امور اهل و عیال و زن و فرزند می‌شوی، ولی بعداً حال و روز تو خوب خواهد شد و بر دشمن پیروز می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن پیغمبران اولوالعزم، به دست آوردن عزت و جاه و بزرگی می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پیغمبر الوالعزم در محلی خاص می‌باشد، یـعـنـی اگر مردم آن محل در حال جنگ با دشمنان هستند خداوند آن‌ها پیروز می‌کند، یا اگر گرفتار غم و سختی شده‌اند، خداوند آن‌ها را از غم و سختی نجات می‌دهد، ولی اگر مواردی که گفته شد در آنجا نباشد تعبیر دیدن آن پیامبر بشارتی است در مورد خیر و صلاح و درستی دین.

حضرت هارون (ع): امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر حضرت هارون (ع) را ببینی، یـعـنـی مورد رحمت قرار می‌گیری.

حضرت یسع (ع): امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر حضرت یسع (ع) را ببینی، یـعـنـی کارهای گره خورده و بسته تو گشایش پیدا می‌کند.

حضرت داود (ع): امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر حضرت داود (ع) را ببینی، تعبیرش رنج و محنت عیال و زن تو می‌باشد و آشفته خواهی شد.

حضرت یوسف (ع): امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر حضرت یوسف (ع) را ببینی، یـعـنـی بزرگی و پادشاهی به دست می‌آوری و مال و اموال تو افزایش می‌یابد و کار تو رو به راه و منظم می‌شود.

حضرت زکریا (ع): امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر حضرت زکریا (ع) را ببینی، یـعـنـی خداوند متعال به تو توفیق انجام کار خیر و طاعت و عبادت عنایت می‌فرماید.

حضرت یحیی (ع): امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر حضرت یحیی (ع) را ببینی، یـعـنـی از کسب و کار دست می‌کشی و مشغول دینداری و آخرت خواهی شد.

حضرت خضر (ع): امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر حضرت خضر (ع) را ببینی، یـعـنـی همیشه در ایمنی خواهی بود و عمر طولانی به دست می‌آوری.● حضرت دانیال (ع): امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر حضرت دانیال (ع) را ببینی، یـعـنـی کارهای سخت بر تو آسان می‌شود.

حضرت یونس (ع): امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر حضرت یونس (ع) را ببینی، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی و کار تو خوب و نیکو می‌شود.

حضرت ایوب (ع): امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر حضرت ایوب (ع) را ببینی، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی و از تاریکی و ظلمت در نور و روشنی قرار می‌گیری.

حضرت عیسی (ع): امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر حضرت عیسی (ع) را ببینی، یـعـنـی کار مرده و از جریان افتاده تو دوباره احیا و زنده می‌شود و به جریان میافتد و توفیق انجام کار خیر و عبادت به دست می‌آوری. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن پیغمبران اولوالعزم، به دست آوردن عزت و جاه و بزرگی می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پیغمبر الوالعزم در محلی خاص می‌باشد، یـعـنـی اگر مردم آن محل در حال جنگ با دشمنان هستند خداوند آن‌ها پیروز می‌کند، یا اگر گرفتار غم و سختی شده‌اند، خداوند آن‌ها را از غم و سختی نجات می‌دهد، ولی اگر مواردی که گفته شد در آنجا نباشد تعبیر دیدن آن پیامبر بشارتی است در مورد خیر و صلاح و درستی دین. 

پیامبران مختلف

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم