آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پیاز

0

پیاز

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پیاز، غم و اندوه و تباه شدن حال و روز تو می‌باشد، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: تعبیرش مال حرامی می‌باشد که در آن خیر و راحتی وجود ندارد، ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیرش مال حرام و حرف زشت و ناپسند می‌باشد، اگر فرد درستکار و عفیف و پاکدامن در خوابش پیاز ببیند، یـعـنـی با سعی و کوشش، خود را از مصرف مال حرام دور نگه میدارد، ولی اگر بیننده خواب درستکار نباشد، یـعـنـی مال حرام جمع می‌کند و همواره دربارۀ او حرف‌های زشت می‌زنند، خصوصاً اگر پیاز قرمز باشد، و اگر ببیند پیاز پخته شده می‌خورد، یـعـنـی سرانجام از مصرف مال حرام توبه می‌کند .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای پیاز عبارتند از: ۱– مال حرام ۲– غیبت و سخن زشت۳– پشیمانی در کارها

پیاز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم