آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پَر

0

پَر

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب پر، قوت و پناه می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مثل پرنده‌ها پر داری، تعبیرش این است که به اندازه آن به بزرگی و ریاست و سروری می‌رسی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پر داری و پرواز می‌کنی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و کار تو خوب خواهد شد. اگر ببینی روی بدن خودت پرهایی داری که با پرهای پرندگان فرق می‌کند، یـعـنـی تا حد مرگ دچار بیماری می‌شوی ولی سرانجام بهبود پیدا می‌کنی.اگر ببینی با خودت پر پرنده داری، یـعـنـی به اندازه آن خیر و منفعت به دست می‌آوری.اگر ببینی پرهای تو ریخته است، یـعـنـی بزرگی و جاه و مقام تو از بین می‌رود و دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

پَر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم