آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پوست درخت

0

پوست درخت

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب پوست درخت، رزق و روزی می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پوست درخت قوی و محکم می‌باشد، یـعـنـی «صاحب درخت» روزه‌دار است.

پوست درخت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم