آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پوست جانوران

0

پوست جانوران

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب پوست تمام حیوانات چهارپا، مال و اموال می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پوست سر چهارپا یا جانور درنده‌ای را می‌خوری، تعبیرش به دست آوردن مال و اموال می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مکانی را برای پوست کندن ساخته‌ای، یـعـنـی اگر قصاب هستی، در خانۀ تو دیوار قرار می‌دهند، و یا اگر معلم هستی، تعبیرش این است که به بچه‌ها ستم می‌کنی.

بز و میش: جابر مغربی می‌گوید: تعبیر پوست و موی بز این است که خیر و برکت و مال و اموال به تو می‌رسد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پوست بز را کَنده‌ای، یـعـنـی مال و اموال زیادی را گرفته و خرج می‌نمایی. تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی پوست میش کنده شده است، یـعـنـی بر شخصی غلبه می‌کنی و مال و اموالش را می‌گیری.

گاو: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر پوست گاو ماده، ارث و میراث می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در حال کندن پوست گاو می‌باشی، یـعـنـی کارهای قدیمی و چیزهای از بین رفته را درست و برقرار می‌کنی و از جهت «پادشاه» میانجی می‌شوی (زمانی که امیران و فرماندهان لشکر پادشاه در کارهای بسیاری اختلاف می‌کنند).

گوسفند: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پوست گوسفند داری، یـعـنـی رزق و روزی به دست می‌آوری.

قاطر: اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیر پوست قاطر، مال و اموال می‌باشد.

گورخر: جابر مغربی می‌گوید: تعبیر پوست گورخر، مال و غنیمت می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش جاه و عزت است.

شتر: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر پوست شتر، ارث و میراث از مردی بزرگ می‌باشد. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر زنی ببیند پوست شتری را می‌خورد، یـعـنـی«پادشاه» به او مال و اموال می‌دهد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: یـعـنـی ارث و میراث به او می‌رسد.

آهو: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پوست آهو به دست آورده‌ای، یـعـنـی از زن، مال و اموالی به تو می‌رسد. اگر ببینی پوست آهو را کنده‌ای، یـعـنـی با زنی غریب زنا می‌کنی.

سنجاب: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر پوست سنجاب، مال و اموال می‌باشد. اگر ببینی سنجاب را کشته و پوستش را کنده‌ای، یـعـنـی مال و اموال مردی غریب را تباه و نابود می‌کنی، یا اینکه به زور از او می‌گیری.

زاغ: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پوست زاغی را کنده‌ای، یـعـنـی با زنی غریب زنا می‌کنی.

فیل: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی همراه خودت مقداری پوست فیل داشته باشی، یـعـنـی به اندازه آن از پادشاه مردم «عجمی» مال و نعمت بدست می‌آوری.

گربه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گربه را کشته و پوستش را کنده‌ای، یـعـنـی مال دزدی را می‌گیری.

فنک (روباه خالدار): ابن سیرین می‌گوید: تعبیر پوست فنک، مال و اموال می‌باشد. اگر ببینی فنک را کشته و پوستش را هم کنده‌ای، یـعـنـی مال و اموال شخصی غریب را تلف می‌کنی.

روباه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر پوست روباه، مال و اموالی است که به دست می‌آوری.

خرس: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پوست خرس را همراه خودت داری، یـعـنـی گرفتار ترس و بیم می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

تمساح: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر پوست تمساح، ضرر و زیان می‌باشد.

پلنگ: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پوست پلنگ را به دست آوردی، یا کسی به تو داده است، یـعـنـی به اندازه آن از مال و اموال دشمن به دست می‌آوری.

ببر: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب پوست ببر را ببینی، یـعـنـی به اندازه چیزی که دیده‌ای از دشمن مال و منفعت به تو می‌رسد.

پوست جانوران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم