آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پوستین

0

پوستین

منظور از پوستین، پوشاکی است که از پوست تهیه شده باشد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی لباس تو از پوست چهارپایان است، تعبیرش این است که خیر و منفعت به تو می‌رسد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی فصل زمستان می‌باشد و پوستین پوشیده‌ای، یـعـنـی جهت خرج معاش و تامین مایحتاج زندگانی چیزی به تو می‌رسد،‌‌‌‌‌ یا اگر ببینی فصل تابستان است، تعبیرش نیز به همین صورت است، ولی سرانجام دچار غم و اندوه می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پوستین تو پاره شده یا اینکه سوخته یا از دست رفته است، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد.

سمور: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب پوست و موی سمور، مال و اموال می‌باشد.‌‌‌‌‌ اگر ببینی لباسی از پوست سمور پوشیده‌ای، یـعـنـی با زنی ثروتمند ازدواج می‌کنی.

روباه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباسی نو از پوست روباه پوشیده‌ای، یـعـنـی با زنی ثروتمند و پرهیزکار ولی حیله‌گر و فریبنده ازدواج می‌کنی.

خرگوش: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباسی از پوست خرگوش پوشیده‌ای، یـعـنـی با زنی بدکار ازدواج می‌کند ، ابن سیرین نیز می‌گوید: یـعـنـی مقداری چیز اندک از زن به تو می‌رسد.

سنجاب: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباسی از پوست سنجاب پوشیده‌ای، یـعـنـی با زن ناسازگار و بداخلاقی ازدواج می‌کند.

گربه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباسی از پوست گربه پوشیده‌ای، یـعـنـی با زنی زیبا ولی دزد و ناامانتدار ازدواج می‌کنی. اگر ببینی لباسی از پوست وشق [نوعی گربۀ وحشی] پوشیده‌ای، یـعـنـی با زنی نجیب و پاک ازدواج می‌کنی.

موش: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباسی از پوست موش پوشیده‌ای، یـعـنـی با زنی بد و پلید ازدواج خواهی کرد .

پوستین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم