آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پهلو

0

تعبیر کلی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پهلو، زن می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی پهلوی تو بزرگ و قوی می‌باشد، تعبیرش این است که زن تو دارای قوت و توان خواهد بود و در دین درستکار می‌شود، ولی اگر ببینی پهلوی تو ضعیف و کوچک و لاغر شده است، تعبیرش برعکس حالت قبلی می‌باشد.

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم