آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پند و نصیحت

0

پند و نصیحت

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی را پند و نصیحت می‌کنی، تعبیرش شادی و خوشحالی می‌باشد، اگر این خواب را شخص بیماری ببیند، تعبیرش این است که بهبود پیدا می‌کند .اگر ببینی کسی را با خشم و عصبانیت به درستکاری در دین و ایمان فرامی‌خوانی، یـعـنـی او را به فساد و راه بد دعوت می‌کنی.

پند و نصیحت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم