آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پند شنیدن

0

پند شنیدن

ابن سیرین می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که کسی او را نسبت به درستکاری در دین و رستگاری در آخرت پند و نصیحت می‌کند، تعبیرش این است که به خیر دین و دنیا می‌رسد، ولی اگر ببیند کسی او را نسبت به انجام کارهای زشت و فاسد علاقه‌مند می‌کند و نصیحت می‌نماید، یـعـنـی دین و دنیای او به فساد و تباهی می‌رود، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی کسی تو را به دینداری و ایمان و… پند و نصیحت می‌کند، تعبیرش خوب می‌باشد(آن شخص پنددهنده، فرشته مقرب می‌باشد که به تو بشارت رسیدن خیر و خوبی می‌دهد تا شکر آن را به جا آوری)، ولی اگر کسی تو را به انجام شر و فساد فرامی‌خواند و پند و نصیحت می‌کند، آن شخص ابلیس می‌باشد (پس باید توبه کنی و به خدا بازگردی تا خداوند تو را از شر و فساد نگاه دارد و گرفتار عذاب الهی نشوی) .

پند شنیدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم