آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پلنگ – سایر موارد

0

سایر موارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سوار پلنگ شده‌ای، تعبیرش این است که دارای عزت و جاه و مقام می‌شوی و بر دشمن پیروز خواهی شد.اگر ببینی پلنگ بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که دچار جنگ و دشمنی خواهی شد (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی پوست یا استخوان و یا موی پلنگ را به دست آوردی، یا کسی به تو داده است، یـعـنـی به اندازه آن از مال و اموال دشمن به دست می‌آوری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گوشت پلنگ می‌خوری، یـعـنـی گرفتار جنگ و درگیری می‌شوی، ولی سرانجام پیروز شده و شرافت و بزرگی به دست می‌آوری، ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که در جنگ و نبرد مشهور می‌شوی.اگر ببینی شیر پلنگ می‌خوری، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی، و یا از دشمن دچار ترس و دلهره می‌شوی، ولی در نهایت ترس تو از بین می‌رود و در امان می‌مانی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای پلنگ عبارتند از: ۱– دشمن قوی ۲– به دست آوردن مال و اموال از دشمن ۳– ترس از «پادشاه».

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم