آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پلنگ – درگیری یا کشتن پلنگ

0

درگیری یا کشتن پلنگ

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با پلنگ جنگ و دعوا می‌کنی ولی هیچکدام پیروز نشده‌اید، تعبیرش این است که از «پادشاه» دچار ترس و وحشت زیادی می‌شوی، و یا اینکه دچار بیماری شدیدی خواهی شد، ولی بهبود پیدا می‌کنی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با پلنگ جنگ کردی و پلنگ غلبه کرده، یـعـنـی با دشمن جنگ می‌کنی و دشمن غلبه می‌کند، ‌‌‌‌‌ ولی اگر تو بر پلنگ غلبه کرده‌ای، تعبیرش نیز این است که تو بر دشمن غلبه می‌کنی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پلنگ را کشته‌ای، یـعـنـی از اسلام رویگردان می‌شوی و در تعبیر آن خیری وجود ندارد.

درگیری یا کشتن پلنگ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم