آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پشه

0

پشه

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پشه‌های زیادی روی تو جمع شده‌اند و تو را نیش می‌زنند، تعبیرش این است که بر سر زبان عامه مردم خواهی افتاد و تو را غیبت کرده و ضرر و زیان می‌رسانند (زیرا پشه خون مردم را می‌مکد). ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پشه‌های زیادی وارد خانه‌ات شده‌اند، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پشه از گلوی تو پایین رفته است، یـعـنـی با مردی حقیر و کوچک مشغول انجام کاری حقیر و کوچک می‌شوی و از آن چیز اندکی بدست می‌آوری. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پشه وارد بینی تو شده است و بیرون نیامده، یـعـنـی دچار بلا و گرفتاری و رنج و محنت می‌شوی، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی پشه در گوش یا بینی‌ تو فرو رفته و دچار ناراحتی و آسیب شده‌ای، یـعـنـی انسانی ضعیف باعث رنج و صدمه تو می‌شوند.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با پشه جنگ می‌کنی، یـعـنـی با مرد ضعیفی جنگ و دشمنی می‌کنی (دفع بلا و گرفتاری).

پشه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم