آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پشت – آسیب و درد پشت

0

آسیب و درد پشت

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پشت تو شکسته است، تعبیرش این است که کسی که پشت و پناه تو می‌باشد از دنیا می‌رود، ‌‌‌‌‌ اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: یـعـنـی برادر تو از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پشت تو زخمی شده است، یـعـنـی کسی که پشت و پناه تو می‌باشد دچار رنج و آسیبی خواهد شد.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی پشت تو درد می‌کند، یـعـنـی به خاطر برادر یا بزرگتر و رئیس دچار غم و اندوه می‌شوی، ابن سیرین نیز می‌گوید: یـعـنـی به جهت فامیل دچار آزار و رنجش می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کسی که مرده است از درد پشت ناله می‌کند، یـعـنـی آن مرده در دنیا خیلی زنا می‌کرده و به پدر و بستگانش بدی می‌نموده.

آسیب و درد پشت

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم