آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پستان – شیر یا مکیدن پستان

0

شیر یا مکیدن پستان

جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند از هر دو پستان خودش شیر می‌خورد، تعبیرش این است که دچار غم و ناراحتی و ملامت و سرزنش می‌شود، تعبیرگری نیز می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که از پستان خودش شیر می‌خورد، یـعـنـی در کسب و کار خودش دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند پستان مرد دیگری را می‌مکد، یـعـنـی بیمار می‌شود و اگر زنش حامله باشد صاحب فرزندی پسر می‌شود، ‌‌‌‌‌یا اگر زنی در خواب ببیند پستان را می‌مکد، یـعـنـی در کارهای دنیا به مشکل برخورده و از انجامشان ناتوان می‌گردد.تعبیرگری می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که شیر در پستان او جمع شده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شود، اگر زن جوانی این خواب را ببیند، یـعـنـی عمرش طولانی خواهد شد، و یا اگر مردی که زن ندارد، در خواب ببیند در پستانش شیر جمع شده است، ازدواج می‌کند و صاحب فرزند می‌شود، ولی اگر زن داشته باشد، یـعـنـی ثروتمند می‌شود، اگر این خواب را پیرزنی ببیند، یـعـنـی دچار فقر می‌شود، یا اگر دختری این خواب را ببیند، یـعـنـی در همان کوچکی از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).تعبیرگری می‌گوید: اگر زنی ببیند از پستان او شیر جاری شده است، یـعـنـی رزق و روزی دختر او بیشتر می‌شود و مال حلال بدست می‌آورد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببیند به جای شیر، خون جاری شده است، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آورد.

شیر یا مکیدن پستان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم