آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پستان – سایر موارد

0

سایر موارد

جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند یکی از پستان‌هایش سوخته است، تعبیرش این است که دخترش با «پادشاه» سر و کار پیدا می‌کند.اگر زنی در خواب ببیند پستانش بریده شده است، یـعـنـی دخترش از دنیا می‌رود، یا اگر مردی در خواب ببیند که پستانش بریده شده است، یـعـنـی زنش از دنیا می‌رود.اگر زنی در خواب ببیند او را از پستان‌هایش آویزان کرده‌اند، یـعـنـی از طریق حرام دارای فرزندی پسر می‌شود .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای پستان عبارتند از: ۱– فرزندان ۲– دختران ۳– خدمتکاران ۴– دوستان ۵– برادران

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم