آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پستان – خون بجای شیر

0

خون بجای شیر

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شیر میدوشی، ولی به جای شیر، خون بیرون می‌آید، تعبیرش این است که مال حرام به دست می‌آوری. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی شتر را می‌دوشی ولی به جای شیر، خون بیرون می‌آید، یـعـنـی مال و اموالی از «پادشاه»به تو می‌رسد که حرام است.تعبیرگری می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که از پستان او به جای شیر خون جاری شده است، یـعـنـی دختر او مال حرام به دست می‌آورد .

خون بجای شیر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم