آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پستان – افزایش یا بزرگی پستان

0

افزایش یا بزرگی پستان

جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند در تمام بدن خودش پستان دارد، تعبیرش این است که خانواده و فرزندان او زیادتر می‌شوند، یا اگر فرزند نداشته باشد، یـعـنـی مال و اموال او زیادتر خواهد شد، ولی مردم او را سرزنش می‌کنند. اگر زنی در خواب ببیند زیر پستانش، پستانی دیگر درآمده است، یـعـنـی فرزند دختر به دنیا می‌آورد.اگر زنی در خواب ببیند هر دو پستانش بزرگ شده است، یـعـنـی حال و روز فرزندانش خوب و نیکو می‌شود و یا دخترش را شوهر می‌دهد. تعبیرگری می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که پستان او بیش از اندازه آویزان شده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر می‌شود .

افزایش یا بزرگی پستان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم