آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پزشک

0

پزشک

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر انسان درستکاری باشی و در خواب ببینی که پزشکی و طبابت می‌کنی، تعبیرش راه آخرت و دینداری می‌باشد، ولی اگر بدکردار هستی تعبیرش تندرستی و کسب معیشت زندگانی می‌باشد.اگر ببیند پزشک به بیمار دارو داده است و تاثیر کرده و مفید بوده است، یـعـنـی به مردم علم و دانش می‌گوید و مردم نیز به علم او عمل می‌کنند، ‌‌‌‌‌ ولی اگر دارو مفید نبود تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببیند پزشک بیماری کسی را درمان کرده است، یـعـنـی کسی را از راه گناه و نافرمانی از خداوند به راه درست می‌آورد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر بیماری آن شخص بدتر شود، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباس پزشکان را پوشیده‌ای، یـعـنـی کار تو بهتر می‌شود و در بین مردم به شهرت می‌رسی .

پزشک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم