آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پری

0

پری

تعبیرگری می‌گوید: در تعبیر خواب پری بین تعبیرگران اختلاف وجود دارد، بعضی گفته‌اند تعبیرش دشمن می‌باشد و بعضی دیگر هم گفته‌اند تعبیرش بخت و کامیابی در آن کاری که مشغول آن هستی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: بعضی از پری‌ها مسلمان هستند و تعبیر دیدار آن‌ها، دیدار دوست و یا اقبال و مال و نعمت می‌باشد، ولی تعبیر دیدار پری‌های کافر، دیدار دشمن و بدبختی و غم و اندوه است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پری، خوش‌رفتار و شاد و خوشحال می‌باشد، تعبیرش این است که به عزت و نعمت می‌رسی. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی پری‌ها با لطف و محبت با تو حرف می‌زنند، یـعـنـی کار تو به نتیجه خوبی می‌رسد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پادشاه پری‌ها تو را نوازش و مهربانی می‌کند، یـعـنـی به نعمت می‌رسی و بخت و اقبال تو خوب می‌شود و از نزدیکان «پادشاه» می‌شوی .حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی پری تو را روی گردنش سوار می‌کند و می‌برد، تعبیرش عزت و جاه و بزرگی می‌باشد، ولی اگر ببینی پری تو را از روی گردنش انداخته است، یـعـنـی از جاه و مقام و بزرگی خواهی افتاد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پری تو را می‌برد، یـعـنـی از جائی که امید نداری خواسته تو برآورده می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پری خوبی مرده است، یـعـنـی کار تو آشفته می‌شود، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی پری بیمار شده یا مرده است، یـعـنـی حال و روز تو بد می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با پری جنگ می‌کنی، یـعـنـی کار تو دچار آشفتگی می‌شود.اگر ببینی پری زشت و غمگین می‌باشد، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در میان پری‌ها قرار داری، یـعـنـی به مسافرت پر برکتی می‌روی.اگر ببینی پری لباس خوبی پوشیده است، یـعـنـی حال و روز تو خوب می‌شود.اگر ببینی پری به تو چیزی داده است که جنس آن از طلا و نقره و چیزهایی از این دست می‌باشد، یـعـنـی بخت و اقبال و بهره‌مندی تو بهتر می‌شود.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پری گاهی خودش را به تو نشان می‌دهد و گاهی مخفی می‌شود، یـعـنـی زنی بر تو مکر و حیله و خیانت خواهد کرد.اگر ببینی وارد خانۀ پری‌ها شدی و آن‌ها را میشناختی، یـعـنـی گرفتار غربت می‌شوی و شهرهای زیادی را می‌بینی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مربوط به پری عبارتند از: ۱– دوستی عزیز ۲– بخت و نعمت ۳– کامیابی در کاری که مشغول آن هستی ۴– بزرگی و احترام ۵– خبر دروغ و کارهای باطل

پری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم