آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پریدن

0

پریدن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از جائی به جای دیگر می‌پری و می‌جهی، تعبیرش این است که حال و روز تو تغییر می‌کند.اگر ببینی از بام خودت به بام دیگری میپری، یـعـنـی زن خود را طلاق داده و زن دیگری را می‌گیری و یا «کنیزکی» به دست می‌آوری. اگر ببینی روی پشت بام خانه‌ای پریدی و خانۀ زیر پای تو فرو ریخت، ولی زنده مانده‌ای، یـعـنـی زنت از تو جدا شده، ولی دوباره برمی‌گردد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از خانۀ خودت به خانه‌ای می‌پری که تا به حال آن را ندیده‌ای، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی و باید توبه کنی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از خانه‌ای که تا به حال آن را ندیده‌ای به خانۀ دیگری که آن را هم تا به حال ندیده‌ای پریده‌ای، یـعـنـی هلاک می‌شوی. اگر ببینی از روی دیواری پایین پریده و سوار حیوان چهارپائی شده‌ای، یـعـنـی هلاک می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از جای تمیز و پاکیزه‌ای پریده‌ای، یـعـنـی از فساد به خوبی و درستی می‌رسی، ولی اگر ببینی از جای کثیفی پریده‌ای، یـعـنـی از خوبی و درستی به فساد و تباهی دچار می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با عصا یا نیزه یا چوبی که در دست داری از جائی به جای دیگر می‌پری، یـعـنـی روی کمک مردی قوی و توانا اعتماد می‌کنی تا به خواسته خودت برسی، و یا اینکه از رنج و نگرانی نجات پیدا می‌کنی و کار تو رو به راه می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی به هر جائی که بخواهی می‌توانی بپری، تعبیرش توان و توانائی تو می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی به جای دوری پریده‌ای، یـعـنـی به مسافرت دوری می‌روی.اگر ببینی به هوا پریدی و به سمت قبله شدی و بعد از آن خودت را در مکه یا مدینه دیده‌ای، یـعـنـی حج را به جا می‌آوری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از جائی بیرون پریده‌ای، یـعـنـی حال و روز بد تو خوب می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی به هوا پریدی و پرنده‌ای را گرفته‌ای، یـعـنـی زن خود را رها می‌کنی و زن دیگری می‌گیری.اگر ببینی به طور واژگون و وارونه پریده‌ای و در هوا چرخیده‌ای و ملق زده‌ای، یـعـنـی کار تو واژگون می‌شود و دچار تباهی در عیش و معیشت خواهی شد.

پریدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم