آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پرچم

0

پرچم

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب پرچم می‌تواند هر یک از این شخصیتها باشد: مردی دانا، پیش‌نماز، زاهد، ثروتمند، شخصی بخشنده، ‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: تعبیرش مسافرت است (تعبیرهای مختلف).تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی پرچم داری، تعبیرش این است که از افرادی که گفته شد به تو سود و منفعت می‌رسد. اگر ببینی پرچم افتاده و از دست رفته است، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پرچم سیاهی داری، یـعـنـی قاضی یا خطیب و خطبه خوان می‌شوی. اگر ببینی پرچم سفید و بزرگی داری، یـعـنـی با شخص ثروتمندی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی و از او سود و منفعت به دست می‌آوری. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی «پادشاهی» به تو پرچم داده است، تعبیرش جاه و بزرگی می‌باشد، مخصوصاً اگر پرچم سفید یا سبز باشد .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای پرچم عبارتند از: ۱– ریاست و سروری ۲– مسافرت۳– جاه و بزرگی ۴– خوبی حال و روز.

پرچم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم