آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پرواز

0

پرواز

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در پهنۀ آسمان پرواز می‌کنی، تعبیرش این است که به سفری با خیر و برکت می‌روی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از جائی به جای دیگر پرواز می‌کنی، یـعـنـی به مکان نزدیکی سفر می‌کنی.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مثل پرنده‌ای از جائی به جای دیگر می‌پری، یـعـنـی به مسافرت رفته و به اندازه ارتفاعی که پریده‌ای به بلندی و بلندپایگی و والایی و شرافت می‌رسی، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی پر داری و پرواز می‌کنی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و کار تو خوب خواهد شد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روی بدن خودت پرهایی داری که با پرهای پرندگان فرق می‌کند، یـعـنـی تا حد مرگ دچار بیماری می‌شوی ولی سرانجام بهبود پیدا می‌کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از طرف قبله پرواز کردی و دوباره به جای خودت برگشتی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و به زودی با سود و منفعت زیادی بازمی‌گردی، خصوصاً اگر ببینی پر داشته‌ای. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی به طور مستقیم به طرف آسمان پرواز می‌کنی، یـعـنـی دچار ضرر و زیان می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی به آسمان رفته‌ای، به قصد اینکه دیگر به زمین برنگردی، یـعـنـی مقام و بزرگی و «پادشاهی» به دست می‌آوری و کار بزرگ موفقیت آمیزی انجام خواهی داد. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی آنقدر به بالا پرواز کرده‌ای که در آسمان ناپدید شدی و به زمین برنگشتی، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از بام خودت به بام دیگری میپری، تعبیرش این است که زن خود را طلاق داده و زن دیگری را می‌گیری و یا «کنیزکی» به دست می‌آوری. اگر ببینی روی پشت بام خانه‌ای پریدی و خانۀ زیر پای تو فرو ریخت، ولی زنده مانده‌ای، یـعـنـی زنت از تو جدا شده، ولی دوباره برمی‌گردد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از خانۀ خودت به خانه‌ای می‌پری که تا به حال آن را ندیده‌ای، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی و باید توبه کنی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از خانه‌ای که تا به حال آن را ندیده‌ای به خانۀ دیگری که آن را هم تا به حال ندیده‌ای پریده‌ای، یـعـنـی هلاک می‌شوی.اگر ببینی همراه فرشته‌ها پرواز می‌کنی، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی (البته با توبه از دنیا خواهی رفت). جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی فرشته‌ها تو را به آسمان برده‌اند، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی با فرشته‌ها به آسمان رفتی، ولی دوباره به زمین برگشته‌ای، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی و در جهان به نیکی و خیر مشهور می‌شوی. اگر ببینی فرشته شده‌ای و با فرشته‌ها به آسمان رفته‌ای، یـعـنـی زاهد و پرهیزکار شده و دست از مسائل مادی و دنیوی برمی‌داری و راه آخرت را ادامه خواهی داد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای پرواز کردن عبارتند از: ۱– مسافرت ۲– حج ۳– بزرگی ۴– تغییر حال و روز ۵– بیماری و مرگ 

پرواز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم