آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پرنده – صحبت با پرنده

0

صحبت با پرنده

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پرنده‌ای از آسمان با تو صحبت می‌کند، تعبیرش این است که شاد و خوشحال می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پرنده با تو صحبت می‌کند، یـعـنـی کار تو بهتر می‌شود و در آن پیشرفت می‌کنی .

صحبت با پرنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم