آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پرنده – سایر موارد

0

سایر موارد

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی پرنده‌ای از بینی تو بیرون آمده است، تعبیرش این است که چهارپائی خواهی داشت و بچه‌دار شده و بچه به دنیا می‌آورد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو با پرنده‌ای همراه شده است، یـعـنـی مال و معاش و مایحتاج زندگانی تو از طریق کسی به دست می‌آید که تعبیر آن پرنده به آن شخص مربوط می‌باشد [مثلا اگر با عقاب همراه بود، مال و معاش و مایحتاج زندگانی تو از طریق«پادشاه» به دست می‌آید؛ برای اطلاع بیشتر به تعبیر همان پرنده مراجعه شود].اگر ببینی با پرنده‌ای آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی شخصی را که تعبیر پرنده مربوط به آن است، شکست می‌دهی [به احتمال زیاد منظور این است که پرنده مفعول می‌باشد].ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی به هوا پریدی و پرنده‌ای را گرفته‌ای، یـعـنـی زن خود را رها می‌کنی و زن دیگری می‌گیری.اگر ببینی پرنده‌ای داری و از دست تو پریده، ولی دوباره روی دست تو نشست، یـعـنـی حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود، ولی اگر ببینی پرید و بازگشت نکرد، یـعـنـی قسمتی از مال و اموالت را از دست می‌دهی (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پرنده کباب و بریان شده خورده‌ای، یـعـنـی با فریب و حقه مال و اموالی را از زنی می‌گیری. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سر پرنده‌ای را می‌خوری، یـعـنـی مال پادشاه را مصرف خواهی کرد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پرنده‌ای تکه‌ای از گوشت بدن تو را کنده و ربوده است، یـعـنـی قسمتی از مال و اموال تو را به زور می‌گیرند، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که مال و اموال تو را به زور می‌گیرند. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از گوشت بدن خودت بریده و جلوی پرنده‌ای انداخته‌ای، یـعـنـی چیزی از مال و دارائی خودت را به کسی می‌بخشی [احتمالاًً به کسی که تعبیر پرنده مربوط به آن شخص می‌شود و همان‌طور که گفته شد باید برای دیدن تعبیر هر پرنده‌ای به قسمت مربوط به همان پرنده مراجعه شود].ابن سیرین می‌گوید: هر چه قدر پرنده را بزرگتر ببینی، یـعـنـی همت و عزم تو برای رسیدن به خواسته‌ات بیشتر است. 

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم