آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پرنده -بانگ و هیاهوی پرندگان

0

بانگ و هیاهوی پرندگان

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر بانگ و فریاد پرنده خوب است، مگر پرنده‌ای که به او فال بد زده و نحس می‌دانند، که تعبیر شنیدن فریادش، غم و اندوه و مصیبت می‌باشد.بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر در خواب ببینی تعداد بانگ و فریاد پرنده عدد فرد می‌باشد، تعبیرش خیر و خوبی است، ولی اگر فرد نمی‌باشد، بیمار می‌شوی و بالاخره بهبود پیدا می‌کنی (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پرنده‌های فراوانی در جائی بانگ و فریاد و هیاهو می‌کنند، یـعـنـی مصیبتی به وجود می‌آید.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی جوجه‌های پرنده بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که ماتم و مصیبت بوجود می‌آید.

بانگ و هیاهوی پرندگان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم