آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پرستو

0

پرستو

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب پرستو، مردی ثروتمند و باخرد می‌باشد، و تعبیر خواب پرستوی ماده، زنی ثروتمند و باخرد است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پرستو داری یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که با کسی که از تو جدا شده است انس و دوستی می‌گیری و در کنار او قرار خواهی گرفت، ‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: یـعـنـی از غم و غصه نجات پیدا می‌کنی و از ترس و بیم ایمن می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت پرستو می‌خوری، تعبیرش مقداری مال و اموال اندک می‌باشد.اگر ببینی پرستو از دست تو پرید، یـعـنـی از مرد ثروتمندی جدا می‌شوی. اگر ببینی پرستو در دست تو مُرد، یـعـنـی دوست تو از دنیا می‌رود و دچار رنج و غم و اندوه می‌شوی(دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پرستو را کشته‌ای یا از دست انداخته‌ای، یـعـنـی از کسی که با او انس و دوستی داری جدا و دور می‌شوی.

پرستو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم