آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پرده

0

پرده

جابر مغربی می‌گوید: اگر پادشاه در خواب پردۀ نو ببیند، تعبیرش خوب است ولی برای عامۀ مردم تعبیرش می‌باشد است، و تعبیر دیدن پرده کهنه برای هیچ کس خوب نیست.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پردۀ تنگ و زخیمی را بر درب نصب کرده‌ای و آویخته‌ای، تعبیرش این است که غمگین و ناراحت می‌شوی و در کارهایت از ترس و بیم ایمن نمی‌شوی. اگر پرده را بر درب خانه‌ای بزرگ یا درب مسجد یا در میان بازار ببینی، تعبیرش غم و اندوه و ترس شدید می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب پرده‌ای ببینی که آن را نمی‌شناسی، یـعـنـی دچار غم و اندوه سخت‌تری می‌شود، ولی اگر پرده را می‌شناسی، دچار غم و اندوه کمتری خواهی شد.اگر ببینی پرده از دست رفته است، یـعـنـی صاحب پرده از غم و غصه نجات پیدا کرده و از بیم و ترس ایمن می‌شود.

پرده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم