آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پرده‌داری

0

پرده‌داری

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پرده‌داری می‌کنی، تعبیرش این است که حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود و جاه و عزت تو بیشتر خواهد شد .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی برای«پادشاه» درستکار و عادلی پرده‌داری می‌کنی، یـعـنـی به درستکاری و خیر و خوبی مایل می‌شوی و مال حلال بدست می‌آوری، ولی اگر پادشاه مفسد و ظالم باشد، یـعـنـی به فساد مایل می‌شوی و مال حرام بدست می‌آوری.

پرده‌داری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم