آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پا – پایِ مثل جانوران

0

پایِ مثل جانوران

شتر یا گاو: جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی پای تو مثل پای شتر یا گاو می‌باشد، تعبیرش این است که مال و اموال و قوت تو بیشتر می‌شود.

اسب یا خر: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پای تو مثل پای اسب یا خر می‌باشد، یـعـنـی قوت و جاه و مقام تو بیشتر می‌شود.

درندگان: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پای تو مثل پای درندگان می‌باشد، یـعـنـی چیز حرامی بدست می‌آوری.

پرندگان: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پای تو مثل چنگال و پای پرندگان می‌باشد، یـعـنـی قوت تو در کسب رزق و روزی افزایش می‌یابد و بر دشمن پیروز خواهی شد.

پایِ مثل جانوران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم