آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پا – درد، آسیب، لنگی پا

0

درد، آسیب، لنگی پا

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پادرد داری، تعبیرش این است که به زیر دستانت دلسوزی و مهربانی نمی‌کنی و آن‌ها را خوار و ذلیل می‌نمائی.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی استخوان پاشنه (کعب) تو شکسته است، یـعـنـی فرزند تو از دنیا می‌رود یا اینکه دچار غم و اندوهی می‌شوی.اگر ببینی یکی از پاهای تو بریده یا شکسته شده است، یـعـنـی نصف مال و اموال خود را از دست می‌دهی، یا اگر هر دو پای تو بریده یا شکسته شده است، یـعـنـی همه مال و اموالت را از دست می‌دهی، یا حتی ممکن است خودت از دنیا بروی، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: یـعـنـی به مسافرت خواهی رفت. ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی که از طرف «پادشاه» مقام و مسئول کاری است در خواب ببیند هر دو پایش بریده است، یـعـنـی از کار برکنار شده و مال و اموالش را از دست می‌دهد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در جنگ پای  کسی را قطع کرده‌ای، یـعـنـی آن شخص مال و اموال و نظم و نظام امور خود را از دست می‌دهد.ابن سیرین می‌گوید: اگر فرد صالح و درستکاری در خواب ببیند که پایش شَل شده است، یـعـنـی دین و ایمان او افزایش می‌یابد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ… _ (نه برای کور مانعی هست) نه برای لنگ… (نور-۶۱). حضرت دانیال (ع)می‌فرمایند: اگر ببینی پای تو شل یا دچار ناخوشی شده است، یـعـنـی در چیزهای خوب و بدی که می‌خواهی بدست بیاوری حال تو سست و ضعیف می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی لنگ شده‌ای، یـعـنـی پیش بستگانت خوار و ذلیل می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی به مقصود و هدف خودت نمی‌رسی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی هر دو پایت لنگ شده است، یـعـنـی به سرپرستی و ریاست کسی بر خانه اعتماد و تکیه می‌کنی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پای تو لنگ می‌باشد و با عصا حرکت می‌کنی، یـعـنـی از کسی یاری و کمک می‌گیری و به مقصود و هدف خودت می‌رسی. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی انگشت پایت طوری دچار آسیب و مشکل شده که نمی‌توانی راه بروی، یـعـنـی به خاطر از بین رفتن اموالت دچار ناراحتی شدیدی می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر کسی که لنگ است در خواب ببیند که لنگ بوده، ولی پایش درست شده است، یـعـنـی به مقصود و خواسته‌اش می‌رسد. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای لنگ عبارتند از: ۱– سود و منفعت ۲– ناتوانی ۳– فقر و تنگدستی ۴– غم و اندوه ۵– کمبود و نقص در معاش و معیشت (دفع بلا و گرفتاری).

درد، آسیب، لنگی پا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم