آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پایین آمدن از بلندی

0

پایین آمدن از بلندی

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از نردبان خشتی پایین آمده‌ای، تعبیرش این است که دین و ایمان تو دچار اشکال و خلل می‌شود،‌‌‌‌‌ یا اگر نردبان از سنگ و گچ باشد، یـعـنـی دینداری تو ظاهری و با نفاق و دوروئی می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از نردبان پائین آمده‌ای، تعبیرش از دست دادن جاه و بزرگی و ضرر و زیان می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از کوه یا پشت بامی پائین آمده‌ای، یـعـنـی بزرگی و مال و اموال تو دچار کاهش و نقص و زیان می‌شود.اگر ببینی از بلندی به پایین آمده‌ای، یـعـنـی به اندازه بلندی، مال و اموال تو کاهش می‌یابد و دچار ضرر و زیان مالی می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

پایین آمدن از بلندی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم