آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پالان

0

پالان

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پالان، زن می‌باشد.اگر در خواب ببینی پالان داری یا آنرا از کسی با پول خریده‌ای، تعبیرش این است که زن می‌گیری یا «کنیزکی» به دست می‌آوری. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پالان نو و تمیزی داری، یـعـنـی با زن عفیف و پاکدامن و سازگار ازدواج می‌کنی و از او خیر و منفعت می‌بینی. اگر ببینی پالان زبر و خشن و کثیفی داری، با زن بداخلاق و ناسازگاری ازدواج می‌کنی و از او ضرر و زیان می‌بینی .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پالان خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی زنت از تو جدا شده یا طلاقش می‌دهی.اگر ببینی در پشت تو پالان می‌باشد، یـعـنـی از زن اطاعت و حرف‌شنوی می‌کنی.

پالان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم