آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پاشنه پا

0

پاشنه پا

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پاشنۀ پا، نظم و نظام کسب و کار انسان می‌باشد.اگر در خواب ببینی پاشنۀ پای تو شکسته است، تعبیرش این است که کاری انجام می‌دهی که از آن پشیمان خواهی شد. اگر ببینی پاشنۀ تو شکافته یا زخمی شده است، تعبیرش مثل تعبیر قبلی می‌باشد ولی پشیمانی‌اش کمتر است .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پاشنۀ پای تو افتاده است، یـعـنـی کسب و کار نخواهی داشت و فقیر و درمانده می‌شوی.اگر ببینی پاشنۀ پای خودت را بریده‌ای و بخورد جانوران درنده می‌دهی، یـعـنـی آنچه را کسب کرده‌ای بخورد دشمنانت می‌دهی.

پاشنه پا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم