آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پادشاه – لباس و کلاه پادشاه

0

لباس و کلاه پادشاه

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباس پادشاهان را داری، تعبیرش این است که از پادشاه به تو سود و منفعت می‌رسد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی پادشاه به تو لباس و کلاه داده است، یـعـنـی رئیس و حاکم مردم خودت می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پادشاه به تو«خلعت» داده است، یـعـنـی به اندازه آن از پادشاه مال و نعمتی به دست می‌آوری. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی پادشاه پیراهن خودش را به تو داده است و پوشیده‌ای، یـعـنـی پادشاهی را از او می‌گیری.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پادشاه در خانه یا کوچه‌ای که مرتبط به اوست لباس خوبی پوشیده است، تعبیرش بزرگی و عزت و جاه و مقام فرمانروائی و فرمانبرداران و مال و خزانه زیاد پادشاه است، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی در پادشاه عیبی وجود دارد تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی روی سر پادشاه کلاه تمیز و پاکیزه‌ای قرار دارد، یـعـنـی پادشاه عمر طولانی پیدا می‌کند و شرافت و خوشبختی بدست می‌آورد و کارش درست پیش می‌رود، ولی اگر کلاهش کثیف و پاره می‌باشد، یـعـنـی عمر و حال و روز او دچار ناخوشی می‌شود. اگر ببینی پادشاه دور سرش عمامه بسته است(همانطور که در دوران پیغمبر (ص) بر سر صحابه بوده است) یـعـنـی پادشاه باعدالت و انصاف رفتار می‌کند.

لباس و کلاه پادشاه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم