آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پادشاه – غلبه بر پادشاه

0

غلبه بر پادشاه

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی دربار و بارگاه پادشاه را گرفته‌ای و فرمان تو را اطاعت می‌کند، تعبیرش این است که پادشاه جهان می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در جنگ و دشمنی پادشاه را شکست داده‌ای، یـعـنـی حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود و به مقصودت می‌رسی .اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی پادشاهی وارد شهری شد و پادشاه آن شهر را شکست داد و غلبه کرد، یـعـنـی در کار آن شهر عیب و نقصی بوجود می‌آید.

غلبه بر پادشاه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم