آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پادشاه شدن

0

پادشاه شدن

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی پادشاه شده‌ای، تعبیرش این است که توانگر و قدرتمند می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پادشاه شده‌ای و در حکومت خودت عادل و دادگستر می‌باشی، یـعـنـی به اندازه عدل و انصافی که در خواب نموده‌ای، شرافت و بزرگی به دست می‌آوری .

پادشاه شدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم