آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پادشاه – سایر موارد

0

سایر موارد

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی چتر پادشاه را در دست گرفته‌ای، تعبیرش این است که نزدیک و مقرب پادشاه می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با پادشاه آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی محرم و نزدیک او می‌شوی.اصفهانی می‌گوید: اگر ببینی کلۀ جدا شدۀ پادشاه بر روی دوش تو می‌باشد، یـعـنـی با رنج و سختی خیلی زیادی دو هزار “دِرهم”به دست می‌آوری (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی لباس بارانی پوشیده‌ای و در خدمت پادشاه هستی، یـعـنـی در بین مردم خوشنام می‌شوی و به خوبی از تو صحبت می‌کنند.اگر ببینی کتاب مربوط به تاریخ و سرگذشت پادشاهان و سلاطین را می‌خوانی، تعبیرش سرزنش و ملامت می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی روی پشت بام خانه پادشاه هستی، یـعـنـی بزرگی و منزلت و احترام بدست می‌آوری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی برای پادشاه خطبه می‌گوئی، یـعـنـی اگر آن پادشاه خوب و درستکار باشد، یـعـنـی با عدل و داد رفتار می‌کند، ولی اگر مفسد و نادرستکار باشد، یـعـنـی توبه می‌نماید.اگر ببینی پادشاه به رو خوابیده است، یـعـنـی حکومت و پادشاهی را از دست نمی‌دهد.اگر ببینی پادشاه فرشی را پهن کرده است، یـعـنـی مال دنیا برایش گسترده می‌شود و عمر او طولانی خواهد بود.

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم