آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پادشاه – آسیب و ظلم و… از پادشاه

0

آسیب و ظلم و… از پادشاه

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پادشاه به تو ظلم می‌کند، تعبیرش این است که پادشاه به تو ضرر و زیان می‌رساند، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی پادشاه تو را شکنجه می‌کند، یـعـنـی پادشاه به تو ضرر و زیان می‌رساند (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پادشاه دست تو را قطع کرده‌ است، یـعـنـی برادر یا خواهرت از دنیا می‌رود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پادشاه دست راست تو را قطع کرده است، یـعـنـی از تو می‌خواهند قسم و سوگند بخوری، ولی تو قسم دروغ می‌خوری.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی پادشاه دستور داد تا تو را آویزان کنند، یـعـنـی پادشاه به تو جاه و مقام و بزرگی می‌دهد ولی دین و ایمان تو لطمه خورده و دچار اشکال می‌شود، ‌‌‌‌‌ و اگر ببینی وقت آویزان شدن مردم به تو نگاه می‌کنند، یـعـنـی به تعداد مردمی که به تو نگاه می‌کنند بزرگی و ریاست و سروری بدست می‌آوری.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پادشاه نامه‌ای به تو داده و در آن سخنان ناخوشایندی نوشته است، تعبیرش ترس و بیم و خطر است.

آسیب و ظلم و… از پادشاه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم